Privacyverklaring

Privacyverklaring

De Stichting Kinderfeest (hierna: ‘wij’, ‘ons’, ‘onze’ of ‘de Stichting’), gevestigd op Beeklustweg 30, 7335 JD in Apeldoorn (KvK: 66727030), vindt de privacy van iedereen voor wie- en met wie zij kinderfeestjes organiseert van levensbelang. Wij willen daarom zo zorgvuldig mogelijk met jouw persoonsgegevens omgaan en deze gegevens zo goed mogelijk beschermen. In deze privacyverklaring vind je onder andere informatie over welke persoonsgegevens wij verwerken, op welke manier we dit doen en wat jouw rechten zijn.

Op de verwerking van persoonsgegevens door ons is de Algemene verordening gegevensbescherming (‘AVG’) van toepassing, alsmede aanverwante wetgeving zoals, voor zover relevant, de Uitvoeringswet algemene verordening gegevensbescherming (‘UAVG’). Voor de verwerking van uw persoonsgegevens kwalificeren wij als verwerkingsverantwoordelijke.

Het is mogelijk dat wij dit beleid aanpassen of updaten. Als het gaat om wezenlijke wijzigingen van dit beleid, zullen wij deze wijzigingen op duidelijke wijze communiceren. Deze versie van privacyverklaring is gepubliceerd in oktober 2021.

Overzicht van deze privacyverklaring
In deze privacyverklaring wordt antwoord gegeven op de volgende vragen:

 1. Is deze privacyverklaring op mij van toepassing?
 2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
 3. Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens verwerkt?
 4. Op grond van welke wettelijke basis worden mijn persoonsgegevens verwerkt?
 5. Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?
 6. Welke maatregelen worden genomen om mijn persoonsgegevens te beschermen?
 7. Welke rechten kan ik uitoefenen met betrekking tot mijn persoonsgegevens?
 8. Welke partijen ontvangen mijn gegevens?
 9. Worden mijn persoonsgegevens doorgegeven aan derde landen?
 10. Maakt de Stichting gebruik van cookies?
 11. Hoe kan ik contact opnemen als ik vragen heb over privacy?

1. Is deze privacyverklaring op mij van toepassing?
Deze privacyverklaring is van toepassing op personen van wie wij de persoonsgegevens verwerken 1) tijdens het organiseren van kinderfeestjes en/of 2) in het kader van onze andere dagelijkse werkzaamheden. Wij verwerken de persoonsgegevens van:

 • Kinderen voor wie wij kinderfeestjes organiseren;
 • De ouders van de kinderen voor wie wij kinderfeestjes organiseren, en/of hun zorgverlener(s), pleegouders, voogden of iemand anders die met hun zorg is belast en met wie wij in het kader van onze dienstverlening contact hebben;
 • Professionals die werkzaam zijn rondom het gezin van het jarige kind en die het kinderfeestje met instemming van de ouders/verzorgers aanvragen, zoals bewindvoerders, medewerkers van een wijkteam, schuldhulpverleners, of stichtingen zoals de Voedselbank;
 • De zakelijke partners met wie wij samenwerken om een kinderfeestje te kunnen organiseren (denk bijvoorbeeld aan een werknemer van een klimbos of speelparadijs of de leverancier van een feestpakket);
 • Donateurs en belangstellenden; en
 • Bezoekers van onze website.

2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van het jarige kind:

 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht (j/m);
 • Contact- en adresgegevens;
 • Geboortedatum;
 • Gegevens omtrent de gezondheid, zoals informatie over allergieën of (fysieke/verstandelijke) beperkingen, die relevant zijn om het kinderfeestje op een veilige en passende manier te kunnen organiseren;
 • Gegevens omtrent het geloof of levensbeschouwelijke opvattingen, omdat dit mogelijk kan worden afgeleid uit dieetwensen (denk aan een halal of koosjer dieet);
 • Informatie over de school en het type onderwijs dat de jarige volgt;
 • Interesses van de minderjarige (sportief, creatief, techniek, cultuur, natuur); en
 • Eventuele geschiedenis van eerder door de Stichting georganiseerde feestjes voor de jarige.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van de ouder/verzorger:

 • Voor- en achternaam;
 • Contactgegevens;
 • Gegevens omtrent de gezondheid, zoals informatie over allergieën of (fysieke) beperkingen, die relevant zijn om het kinderfeestje op een veilige en passende manier te kunnen organiseren;
 • Gegevens omtrent het geloof of levensbeschouwelijke opvattingen, omdat dit mogelijk kan worden afgeleid uit dieetwensen (denk aan een halal of koosjer dieet); en
 • Eventuele bijzonderheden die worden ingevuld in het vrije veld van het webformulier.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van de professional en zakelijke partners:

 • Voor- en achternaam;
 • Contactgegevens;
 • Functie en instantie waar deze persoon werkzaam is; en
 • Informatie over de beschikbaarheid.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van de donateurs of belangstellenden:

 • Voor- en achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Adres- en contactgegevens; en
 • Voor donateurs: financiële informatie waaronder het IBAN-nummer en bedrag / termijn van donatie(s).

Wij verwerken van websitebezoekers informatie over hun websitebezoek via cookies. Zie hierover vraag 10 van deze privacyverklaring.

3. Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens verwerkt?
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • De voorbereiding, organisatie, uitvoering en afhandeling van kinderfeestjes;
 • Het succesvol in behandeling nemen van donaties en deze juist administreren en het in contact komen met belangstellenden;
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen die op ons rusten;
 • Het kunnen versturen van de nieuwsbrief zodat we u op de hoogte kunnen houden;
 • Het goed laten functioneren van onze website, het vergroten van het gebruiksgemak en het verkrijgen van inzichten in het gebruik daarvan; en/of
 • Marketing en commerciële doeleinden.

4.     Op grond van welke wettelijke basis worden mijn persoonsgegevens verwerkt?
Wij verwerken persoonsgegevens op grond van de volgende wettelijke grondslagen:

 • Jouw toestemming (of de toestemming van jouw ouders);
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen die op ons rusten;
 • De uitvoering van een overeenkomst, bijvoorbeeld met een leverancier of een feestlocatie;
 • De gerechtvaardigde belangen van ons of van een derde, namelijk:
  • het succesvol kunnen voorbereiden, organiseren of afhandelen van een kinderfeestje.
  • Het onderhouden van contact met geïnteresseerden en donateurs;
  • Het goed functioneren van onze website, het vergroten van het gebruiksgemak en het verkrijgen van inzichten in het gebruik daarvan.

Zodra je toestemming hebt gegeven voor een verwerking van persoonsgegevens, heb je altijd het recht om deze weer in te trekken. Het intrekken van toestemming kan wel tot gevolg hebben dat wij geen kinderfeestje meer voor jou of jouw kind(eren) kunnen organiseren.

5.     Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?
Voor zover er geen wettelijke bewaartermijnen zijn die ons verplichten om bepaalde gegevens langer te bewaren, bewaren wij jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de voorbereiding, organisatie of afhandeling van het feestje of voor het administreren van belangstellenden of donateurs.

6.     Welke maatregelen worden genomen om mijn persoonsgegevens te beschermen?
Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen de onrechtmatige verwerking. Zo beschermen wij jouw persoonsgegevens tegen onrechtmatige toegang en behandelen wij jouw persoonsgegevens vertrouwelijk. Als je meer vragen hebt over de maatregelen die wij hebben getroffen, neem dan gerust contact met ons op.

7.     Welke rechten kan ik uitoefenen met betrekking tot mijn persoonsgegevens?
Je kunt verschillende rechten uitoefenen ten aanzien van jouw persoonsgegevens (of de persoonsgegevens van jouw kind). Op grond van de AVG heb je de volgende rechten:

Recht op inzage
Je hebt recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat je recht hebt om te horen welke persoonsgegevens van jou worden verwerkt en op welke wijze deze informatie gebruikt wordt.

Recht op rectificatie
We nemen redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat de informatie die we over jou hebben accuraat en volledig is. Als je echter van mening bent dat dit niet het geval is, kun je ons vragen deze informatie bij te werken of te wijzigen.

Recht op verwijdering
Je hebt het recht om ons te vragen jouw persoonsgegevens te wissen, bijvoorbeeld indien jouw persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het oorspronkelijke doel of als je jouw toestemming intrekt.

Recht op beperking van de verwerking
Je hebt het recht om ons te vragen de verwerking van jouw persoonsgegevens (tijdelijk) te staken, bijvoorbeeld wanneer je denkt dat de persoonsgegevens die wij van jou verwerken onjuist zijn.

Recht op bezwaar
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens, met name als de verwerking gebaseerd is op onze gerechtvaardigde belangen. Wij zullen de verwerking van persoonsgegevens dan staken, tenzij wij dingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoeren die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden.

Zodra je een van bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via de contactgegevens die staan genoemd onder punt 11. Wij verzoeken je vriendelijk om duidelijk te vermelden wie je bent en wat voor relatie je met ons hebt, zodat we jouw persoonsgegevens snel kunnen lokaliseren. Het is mogelijk dat we je vragen om informatie waarmee we je (of jouw kind) kunnen identificeren.

8.     Welke partijen ontvangen mijn gegevens?
Wij kunnen gebruik maken van de diensten van derden om ervoor te zorgen dat we een zo leuk mogelijk feest kunnen organiseren. Dit kan betekenen dat deze dienstverleners jouw persoonsgegevens zullen ontvangen. We beperken de gegevens die we delen tot een minimum. De meeste van deze dienstverleners kwalificeren als ‘verwerker’ en mogen jouw gegevens alleen onder onze instructies verwerken. Wij sluiten met deze partijen een verwerkersovereenkomst, waaruit onder andere de verplichting voortvloeit dat deze partijen er alles aan doen om jouw persoonsgegevens te beschermen.

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens met andere partijen delen als dit noodzakelijk is voor de doeleinden beschreven in deze privacyverklaring. Zo kunnen wij, indien nodig, persoonsgegevens delen met leveranciers, dienstverleners in de evenementenbranche, feestlocaties en professionals. Tenslotte is het mogelijk dat wij persoonsgegevens moeten delen met (overheids)instanties om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

9.     Worden mijn gegevens doorgegeven aan derde-landen?
Jouw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”).

10.  Maakt de Stichting gebruik van cookies

Wij maken gebruik van cookies en vergelijkbare technieken. Voor meer informatie over het gebruik van cookies verwijzen we naar ons cookiebeleid.

11.  Hoe kan ik contact opnemen als ik vragen heb over privacy?
Als je verdere vragen hebt, een van bovengenoemde rechten wilt uitoefenen of een klacht bij ons wilt indienen over de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem dan contact op via info@stichtingkinderfeest.nl. Wij helpen je uiteraard graag verder.

Als wij je niet kunnen helpen, kun je een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Als dit het geval is, kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Liever de privacyverklaring bekijken in een pdf? Klik hier